Часто задаваемые вопросы
Все темы Напишите письмо Закрыть
?
Технічна підтримка+38 (056) 787-32-75
Укр   Рос   Eng
× Логин или пароль введены неправильно. Попробуйте еще раз.
BAS Комплексное управление предприятием ЭДО (Бета версия) иконка
Почати роботу!

BAS Комплексное управление предприятием ЭДО (Бета версия)

Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.
Попробовать Демо

BAS Комплексное управление предприятием ЭДО (Бета версия)

"BAS Комплексне управління підприємством" є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління та обліку. Рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. "BAS Комплексне управління підприємством" дозволяє збільшити продуктивність праці всіх служб підприємства та покращити процеси взаємодії підрозділів.
Продукт "BAS Комплексне управління підприємством" є комплексним рішенням, що охоплює 
основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему 
для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.
     
Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

• Управління фінансами:
  • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
  • Облік кредитів, депозитів і позик.
  • Еквайринг (платіжні карти).
  • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
  • Маршрути погодження заявок.
  • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
  • Аналітична звітність з руху грошових коштів.

• Бюджетування:
  • Настроювані види бюджетів і розширена аналітика.
  • Моделювання сценаріїв.
  • Підтримка декількох валют.
  • Табличні форми введення і коригування.
  • Економічний прогноз.
  • Аналіз досягнення планових показників.
  • Розширений фінансовий аналіз.

• Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:
  • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
  • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
  • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
  • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
  • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

• Регламентований облік:
  • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
  • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем 
    актуальності відображення.
  • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
  • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи 
    з номенклатурного складу документів відвантаження.
  • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів 
    з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

• Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:
  • Робота з персональними даними співробітників.
  • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання 
    уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.
  • Організація роботи зі штатним розкладом.
  • Робота з договорами підряду.
  • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
  • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: 
    погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
  • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо 
    конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
  • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
  • Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі.
  • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, 
    управління заборгованістю по співробітниках.
  • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
  • Отримання уніфікованих звітних форм.
  • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
  • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, 
    так і персоніфікованої.

• Управління виробництвом:
  • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.
  • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
  • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
  • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.

• Управління витратами і розрахунок собівартості:
  • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах 
    в натуральному і вартісному вимірі.
  • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
  • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду 
    в необхідних розрізах.
  • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, 
    на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
  • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
  • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.
  • Надання даних про структуру собівартості випуску.

• Управління продажами:
  • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
  • Воронка продажів.
  • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
  • Використання регламентованих процесів продажів, 
    бізнес-процесів управління складними продажами.
  • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові 
    та індивідуальні правила продажів, оферти.
  • Самообслуговування клієнтів.
  • Управління торговими представниками.
  • Моніторинг стану процесів продажів.
  • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
  • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) 
    і контрагентах (регламентований облік).
  • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
  • Інвентаризація взаєморозрахунків.
  • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
  • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності 
    за станом взаєморозрахунків.

• Управління купівлями:
  • Оперативне планування купівель на підставі планів продажів, 
    планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
  • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
  • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими 
    номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.
  • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, 
    у тому числі приймання на комісію.
  • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
  • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.
  • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів 
    і замовленнями постачальникам.
  • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками 
    (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка 
    товарів або матеріалів).
  • Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів 
    і зарезервованих ТМЦ на складах.
  • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, 
    критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, 
    територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування 
    замовлень для них.
  • Складання графіків поставок і графіків платежів.

• Управління складом і запасами:
  • Складна ієрархічна структура складів.
  • Управління адресним складом.
  • Забезпечення та резервування потреб замовлень.
  • Визначення та забезпечення страхових запасів.
  • Облік багатооборотної тари.
  • Управління інвентаризацією товарів.
  • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
  • Розрахунок прогнозованого попиту.
  • Товари на складах за строками придатності.
  • Управління доставкою.
  • Товарний календар.

Другие приложения

Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.
© 2019 Internet Accounting LLC
All rights reserved. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Технічна підтримка:
+38 (056) 787-32-75
support@1cnik.net
Партнерам - членам САБ:
info@1cnik.net
RSS
Ваша особиста інформація під надійним захистом. Ваш браузер зєднується з сайтом по захищеному протоколу HTTPS.
Сайт використовує SSL-шифрування для всіх переданих даних.
Иконка ожидания Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.
Наверх